Jessica

Подробна информация

Целеви пазар и приоритетни сфери

Градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора са различни по отношение на икономически характеристики и човешки капитал. Идентифицирани са следните общи приоритетни сфери на участие и сектори със социални потребности и икономически потенциал:

 • Възстановяване или създаване на обществено полезна инфраструктура:
  • Образователни институции;
  • Спортна инфраструктура;
  • Места за култура и развлечения;
  • Лечебни, профилактични и здравни заведения, старчески домове и хосписи.
 • Инженерна инфраструктура и превенция на риска:
  • Проекти, водещи до подобряване на физическата среда, вкл. реновиране на публични и частни сгради с културна и историческа стойност;
  • Проекти, свързани с предоставянето на комунални услуги и изграждане на инфраструктура – част от интегриран градски проект;
  • Рехабилитация или изграждане на нови индустриални зони, вкл. финансиране реализацията на конкретни проектни намерения на инвеститори в тях.
 • Подобряване на градската мобилност и транспорт:
  • Изграждане на паркинги и други системи за управление и облекчение на трафика;
  • Услуги, публични превозни средства или инфраструктура, водещи до намаляване на вредните емисии.
 • Устойчива енергия като част от интегрирани градски проекти:
  • Мерки за подобряване на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност;
  • Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).