Jessica

Подробна информация

Целеви пазар и приоритетни сфери

Градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора са различни по отношение на тяхните икономически характеристики и човешки капитал. Идентифицирани са следните общи приоритетни сфери на участие и сектори със социални потребности и икономически потенциал:

  • Изграждане и управление на модерни учебни, културни, развлекателни, здравни и спортни обекти, както и места за отдих;
  • Публична и частна транспортна инфраструктура (превозни средства и мрежи), системи за управление на трафика, паркинги и други системи и услуги за подобряване на мобилността и достъпността;
  • Комунална инфраструктура, като инвестициите, свързани със събиране и преработка на твърди отпадъци, ВиК и/или енергийна инфраструктура следва да бъдат част от интегриран Градски проект;
  • Рехабилитация на райони в упадък;
  • Инвестиции и поддържане на качеството в обществени пространства;
  • Подобряване на управлението на градската интеграция с природните ресурси (паркове, гори, реки и дива природа);
  • Развитие на индустриални зони, бизнес центрове и търговско-развлекателни комплекси;
  • Енергийна ефективност и повишаване използването на енергия от възобновяеми източници като част от интегрирани Градски проекти.