Jessica

Подробна информация

Критерии за допустимост на проектите

Всички Градски проекти се преценяват съгласно следните критерии:

  • Съответствие с целите и допустимите дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2007 – 2013 и с инвестиционната стратегия на JESSICA Холдингов Фонд България (JHFB);
  • Съответствие с изискванията за предоставяне на държавна помощ, съгласно приложимите разпоредби на българското законодателство и законодателството на  Европейския Съюз;
  • Съответствие с одобрените от общините през 2014г. Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;
  • Потенциал за генериране на приходи;
  • Значимост по отношение на социалното и икономическото въздействие;
  • Цялостна устойчивост и икономическа жизнеспособност;
  • Мотивиран и компетентен спонсор и мениджър на проекта;
  • Съответствие с инвестиционната стратегия на Фонда и кредитната политика на съфинансиращата банка