Jessica

Подробна информация

Критерии за допустимост на Градските проекти

Всички Градски проекти ще бъдат преценявани съгласно следните критерии:

 • Съответствие с целите и допустимите дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР и с инвестиционната стратегия на JESSICA Холдингов Фонд България (JHFB);
 • Съответствие и връзка с планираните инвестиции по други Оперативни програми (околна среда, транспорт, конкуренция);
 • Местоположение в урбанизираната територия на Градовете;
 • В унисон с общинските приоритети и в съответствие със стратегическите документи за развитие, изброени по-горе;
 • Потенциал за генериране на приходи;
 • Съответствие с целите на Инвестиционната политика на Фонда;
 • Значимост по отношение на социалното и икономическото въздействие;
 • Обществена подкрепа и съответствие с градския дух;
 • Цялостна устойчивост;
 • Икономическа жизнеспособност;
 • Мотивиран и компетентен спонсор и мениджър на Градския проект.

Градските проекти могат да бъдат осъществявани от частни инвеститори, общини и публично-частни партньорства.