За нас

Регионален фонд за градско развитие – Представяне

„Регионален фонд за градско развитие” АД управлява инвестиционния процес по инициатива JESSICA под формата на дългосрочно кредитиране на публични и частни проекти за градско развитие в 6-те най-големи града в България – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Инструментът JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа. Ресурсът за Оперативната програма се предоставя от Европейския фонд и от Държавния бюджет на Република България.

Поради револвиращата природа на инструмента JESSICA, ресурсът, който управляваме, инвестираме под формата на кредити в проекти. Кредитите се погасяват и така те, заедно с лихвите, могат да се използват за финансиране на нови проекти.

Основната цел на JESSICA е да стимулира инвестициите на местната власт и бизнеса в градски проекти със значим социален ефект, но с по-ниска от средната за пазара финансова и икономическа възвръщаемост. Ниската цена на ресурса и изключително дългият срок на кредитите (до 30.06.2035 г.) дават възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост, които не биха били възможни при традиционните банкови форми и условия на финансиране. Важно е проектът да генерира положителни нетни парични потоци във времето, което гарантира редовното обслужване на кредита.

JESSICA насърчава устойчивото градско развитие, като подкрепя проекти в следните области:

  • градска инфраструктура – включително транспорт, вода/отпадъчни води, енергия;
  • наследство или културни обекти – за туризъм и други устойчиви приложения;
  • повторно разработване на запустели индустриални земи и сгради – включително разчистване на площадките и обеззаразяване;
  • създаване на нова търговска и административна площ за малки иновативни фирми;
  • университетски и училищни сгради и съоръжения;
  • медицински, биотехнологични и други специализирани съоръжения;
  • съоръжения за спорт, отдих и развлечения;
  • интегрирани проекти подобряващи енергийната ефективност
  • и други разкрасяващи, облагородяващи, възраждащи градовете проекти.

Средствата на финансиранията по JESSICA се инвестират под формата на нисколихвени дългосрочни заеми или дялови участия в градски проекти. Основното изискване към проектите, за да получат финансиране, е да са включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие (линк с обяснение). Те трябва да отговарят и на допустимите дейности по приоритетната ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на програма „Регионално развитие”. Задължително е проектите да генерират приходи, за да могат да върнат на фонда полученото финансиране. Информация за приоритетните сфери на интервенция по JESSICA се съдържа в Поканата за набиране на проектни предложения на Фонда, която можете да намерите тук , както и в Инвестиционната политика на Фонда, която можете да намерите тук.