За нас

Регионален фонд за градско развитие – Представяне

„Регионален фонд за градско развитие” АД управлява финансови инструменти по оперативните програми за регионално развитие в България. Започнахме през 2012 г. с управлението на средствата по инициатива JESSICA от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., през 2018 г. разширихме дейността си като поехме управлението на  Фонда за градско развитие на Северна България с ресурс от  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Финансовите инструменти представляват специализирани схеми за финансиране със средства от различни източници. Регионален фонд за градско развитие управлява дългови финансови инструменти (кредити), съчетаващи публичен ресурс и частен банков ресурс в подкрепа на публични и частни проекти за градско развитие.

Инициатива JESSICA стимулира инвестициите на местната власт и бизнеса в проекти със значим социален ефект, но с по-ниска от средната за пазара финансова и икономическа възвръщаемост. Ниската цена на ресурса и дългият срок на кредитите дават възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост, които не могат да привлекат финансиране при традиционните банкови форми и условия на финансиране. Регионален фонд управлява инвестиционния процес по JESSICA в градовете – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Фондът за градско развитие на Северна България предоставя нисколихвени дългосрочни кредити за инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие, подобряване качеството на градската среда, развитие на спортната и културната инфраструктура, инвестиции в екологичен и устойчив градски транспорт и енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития на територията на градовете Монтана, Добрич, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен, Силистра, Търговище, Велико Търново, Варна, Видин, Враца, Свищов, Горна Оряховица и Лом. Допустими също така, са инвестиции за развитие на туризма, свързани с обекти на културното наследство с национално и световно значение, разположени на територията на северна България.