За нас

Често задавани въпроси

1. Колко време отнема изготвянето на първоначална оценка за годност на инвестиционното предложение от страна на експертите на Фонда?

Oколо 2 седмици, при предоставена достатъчно информация по проекта от страна на инвеститора.

2. Колко време продължава процеса от момента на първоначално представяне на инвестиционното предложение пред Фонда до сключване на договор за финансиране?

2 до 3 месеца, при добра проектна готовност на инвеститора и своевремнно предоставяне на необходимата допълнителна информация по проекта, изискана от финансиращите институции; разбира се, този срок зависи и от големината и сложността на проектите – в определени случаи може да се наложи търсенето на външно експертно мнение и изготвянето на пазарни проучвания, които също изискват време.

3. Защо проекти само в шест града могат да бъдат финансирани от Фонда?

Ограничението произтича от договореностите между Министерство на регионалното развитие и Европейската инвестиционна банка при определяне на рамките на JESSICA в програмния период 2007 – 2013 г.; в новия програмен период 2014-2020, обхватът на новата Оперативна програма „Региони в растеж”, а съответно и на инструментите от типа JESSICA, се очаква да бъде значително разширен и градовете за подкрепа да нарастнат до 67; но това няма пряко отношение върху настоящата дейност на Фонда, тъй като той работи с ресурс в рамките на старата Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

4. Съществуват ли горни и долни лимити за размера на финансирането и/или инвестиционното участие на Фонда в един проект?

Фондът разглежда проекти, минималният размер на финансирането по които надвишава 500,000 лв. Горната граница за финансиране на даден проект е до 50% от общия разполагаем ресурс на Фонда.

5. Какви принципи и правила прилага Фонда при избора на доставчици и контрагенти в процеса на изпълнение на финансираните проекти?

Въпросът е некоректен и така зададен ни създава негативен имидж (т.е. сякаш ние се месим с кои строители и доставчици да работят) – Фондът не участва при избора на доставчици и контрагенти по проектите, а само съблюдава дали са спазени изискванията на националното законодателство за възлагане на обществени поръчки за лицата, за които тези изисквания са приложими; дори и за тези лица е важно да се знае, че не се изисква провеждане на процедура по ЗОП за съфинансирането, предоставяно от страна на СЖЕБ, а процедурите за избор касаят само избора на доставчици и изпълнители по проекта; за инвеститорите, за които няма конкретни законови норми за провеждане на процедури за избор на доставчици и изпълнители, Фондът изисква само предоставянето на поне три оферти от различни доставчици и изпълнители и обосновано решение за направения от инвеститора избор; това е необходимо, за да се гарантира, че предоставеният по JESSICA публичен ресурс (нисколихвеният заем от Фонда) ще бъде изразходван по най-добрия и икономически целесъобразен начин; разбира се, това изискване не е безусловно, а се прилага в случаите, когато набирането на оферти е приложимо и икономически обосновано.

6. Защо фондът не предоставя безвъзмездна помощ?

Защото JESSICA е инструмент за финансов инженеринг, целящ предоставянето на ограничения публичен ресурс под формата на револвиращи средства – т.е. вече върнатите заемни средства по даден проект ще се реинвестират в нови проекти, като по този начин се мултиплицира ефекта на оскъдния публичен ресурс и се постига икономически устойчиво градско развитие. Логиката на безвъзмездната помощ е тя да бъде насочвана към проекти, които не генерират приходи, но са важни за обществото. В същото време, проектите, които имат значим социален ефект, но имат и потенциал за генериране на доход, макар и по-скромен от пазарния, все повече ще се насочват за финансиране с никсолихвени и/или дългосрочни кредити от типа JESSICA, вместо със субсидии.

7. Изисква ли се при публичните проекти провеждане на процедура по ЗОП за съфинансирането, предоставяно от страна на СЖЕБ?

Съгласно становище на Агенцията за Обществени поръчки, провеждане на такава процедура не се изисква. СЖЕБ е избрана като фонд – мениджър и съфинансираща институция на база конкурс, проведен от Европейската Инвестиционна Банка.

8. Има ли ограничения по отношение на локацията на проектите в 6-те града?

До края на 2013 г. изискването към проектите беше да попадат в Общия устройствен план на града. От началото на 2014 г. условие за допустимост на проектите е те да попадат в границите на одобрените зони за въздействие по Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 6-те града, които можете да намерите в секция „нашите Проекти”.

9. Трябва ли частните проекти да бъдат съгласувани с органите на местното или централното управление?

Има изискване Общинската администрация да бъде уведомена за реализирането на проекта и да изрази писмено положителното си становище за съвместимостта на проекта със стратегията за развитие на града и социалния ефект, който проектът ще постигне.

10. Какво ниво на проектна готовност е необходимо, за да започнем разговори за финансиране по програма Джесика?

Няма специално изискване, готови сме да разгледаме и консултираме всяка идея, отговаряща на критериите на програмата. Предвид кратките срокове за инвестиране на ресурса, т.е. до края на октомври 2016 г., с приоритет ще бъдат разглеждани проекти с подготвени архитектурни проекти и икономическа обосновка.