Финансови инструменти

Финансовите инструменти предоставят по-ефективни и разумни възможности за финансиране както на частни проекти, така и на общински и публични такива, защото доброто управление на финансовия инструмент, води до:

  • По-добра финансова дисциплина у крайния получател;
  • Възпитание на предприемаческия дух;
  • Разумно боравене с финансов ресурс;
  • Устойчиво управление на вложените публични средства;
  • Стимулиране на публично-частното партньорство;
  • По-добра грижа за интересите на местните общности в т.ч. икономически просперитет, културен живот, социална политика.