За нас

Акционери

Банка ДСК АД

На 15 януари 2019 г. Банка ДСК ЕАД, българското дъщерно дружество на унгарската банка ОТП и втората по активи банка в България, и безспорен лидер в банкирането на дребно, финализира сделката за придобиване на мажоритарния акционер на Фонда – Експресбанк и нейните дъщерни дружества в България. До пълното приключване на интеграционния процес в средата на 2020 г., двете институции ще извършват своята оперативна дейност като две независими банки на един собственик. Съответно, Фондът ще бъде управляван от двете банкови институции.

ЕЛАНА Холдинг и ЕЛАНА Инвестмънт

ЕЛАНА Холдинг е една от най-големите небанкови финансови групи в България с над 25-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. Компанията е  утвърдена в:  управление на финансови активи; търговия на финансовите пазари; инвестиционно банкиране; инвестиционно консултиране по европейски програми; инвестиции в земи; управление на инвестиции във възобновяема енергия. В управлението на публични фондове ЕЛАНА Холдинг има опит с успешното оперативно управление на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ след спечелен конкурс на Световната банка.

ЕЛАНА Инвестмънт е утвърдена консултантска компания по европейски фондове за бизнес и общини – за 15 години над 500 предприятия и общини имат привлечени инвестиции за над 200 млн. лв.

Balkan Advisors

Balkan Advisors е международна консултантска фирма, работеща в областта на инвестиционното банкиране и стратегически консултации в България и Балканския регион. Експертите й разполагат с богат опит в области като:

  • Управлението на фондове – доказан опит в структурирането, управлението и увеличаването на стойността на инвестициите;
  • Умения и опит в структурирането и управлението на проекти за градско строителство;
  • Опит в работа с общински съвети и общинската администрация при управлението на средствата им в привличането на външно финансиране;
  • Опит в оценката и структурирането на публично частни партньорства и концесионни отношения;

Balkan Advisors развива активна дейност в областта на инвестициите в недвижим имоти и медийния сектор в България и региона.