JESSICA

Подробна информация

Представяне

Европейската комисия (“ЕК”) и Европейска инвестиционна банка (“ЕИБ”) са разработили инициатива в подкрепа на градското развитие. Чрез инструмента за финансов инженеринг JESSICA, на България е предоставена възможността да насочи част от Структурните фондове на ЕС за инвестиции в проекти, част от Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие („Интегрирани планове”).
„Регионален фонд за градско развитие” АД („Фондът”) е подписал Оперативно споразумение с ЕИБ. Дейността на Фонда е насочена към инвестиции в проекти за градско развитие („Градски проекти”) в шестте най-големи града в България извън София, а именно Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен („Градовете”).

Инвестиционна политика и цели

Основната цел на Фонда е да подпомогне устойчивото и балансирано развитие на Градовете за повишаване качеството на живот и благополучие на техните жители.
В съответствие с основната цел, конкретните цели са:

  • Подкрепа на местните власти в идентифицирането на устойчиви решения за решаване на градски въпроси и задоволяване на социални потребности;
  • Иновативност в развиването на публични, публично-частни и изцяло частни Градски проекти, които генерират приходи;
  • Да действа като независим финансов инструмент в подкрепа на интегрираното градско развитие;
  • Да действа по социално отговорен начин;
  • Иновативност по отношение на интеграцията на Градовете с природата;
  • Намаляване на негативното екологично влияние в Градовете.