JESSICA

Подробна информация

Представяне

Инструментът JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа в подкрепа на градското развитие. Инструментът има за цел да финансира проекти в подкрепа на градското развитие с нисколихвени заеми, като привлича банково съфинансиране.

В края на 2011г. Фондът печели конкурс, проведен от Европейската инвестиционна банка и поема управлението на ресурс по инициатива JESSICA в размер на 36.9 млн. лева, част от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. и в рамките на програмата е насочен към проекти отговарящи на критериите за допустимост по Оперативна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Финансирането се предоставя на частни инвеститори, общини и публично-частни партньорства за проекти за устойчиво градско развитие в градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

През първия инвестиционен цикъл до 30.09.2016г., Фондът подкрепи 20 допустими градски проекта, по които привлече съфинансиране в размер на 69.2 млн. лева, предоставено преимуществено от  Експресбанк АД (с универсален правоприемник Банка ДСК АД).

През 2017г. стартира процесът по реинвестиране на средствата по JESSICA, които се погасяват от вече завършени и функциониращи проекти. За периода до 31 декември 2025г. Фондът ще продължи да финансира нови проекти с атрактивни ценови условия с участие до 50% от необходимия заемен ресурс, като останалите 50% се осигуряват при пазарни условия от „Банка ДСК“ АД. Финансираните от Фонда проекти по JESSICA са създали многобройни работни места, нови възможности за развлечения, култура и спорт, възстановили са занемарени сгради и техническа инфраструктура и най-общо са подобрили условията за живот в градовете.