Jessica

Подробна информация

Други изисквания

Допустими бенефициенти и разходи

Градските проекти могат да бъдат организирани като отделна дейност в рамките на юридическата структура на инициатора / спонсора или да бъдат отделени в дружество със специална инвестиционна цел (проектна компания).

В рамките на Градските проекти, със средствата на Фонда могат да бъдат финансирани допустимите видове разходи, определени съгласно Европейските Регламенти за структурните фондове („Регламентите”).

Недопустими инвестиции

  • Създаването и разработването на допълнителни финансови инструменти, като фондове за рисков капитал, фондове за заемен капитал и гаранционни фондове;
  • Инвестиции в проекти в някой от секторите или свързани с някои от дейностите, изброени в Член 1(2) от Регламент (ЕК) 800/2008, т.е. подпомагане на експортно-ориентирани дейности към трети страни или държави-членки, по-специално: помощ, директно свързана с експортираните количества, със създаването и оперирането на експортно-ориентирани дистрибуторски мрежи или помощ за други текущи разходи, свързани с експортна дейност, както и помощ, обвързана с приоритетно използване на местни пред вносни стоки;
  • Инвестиции в сферите:  корабостроене, въгледобив, производство на синтетични влакна и стоманодобивна промишленост, риболов и земеделие;
  • Инвестиции в дейности / проекти, за които има заповед за възстановяване на средства по предоставена държавна помощ, издадена въз основа на предходни решения на ЕК, определящи тази помощ като незаконна и несъвместима с пазарните принципи на Общността;
  • Лихви по дълг, извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали и ДДС, който подлежи на възстановяване.

Изисквания към собственото участие на спонсорите на Градски проекти:

Собствените средства на спонсорите в Градски проекти могат да бъдат под формата на дялово участие или друга форма, чието изплащане е поне частично обвързано с финансовия успех на проекта. Стандартните привилегировани заеми или инвестирани средства, покрити с гаранции, или с клаузи за ограничаване на загубата, не се считат за собствено участие на спонсорите в проекта.

Изисквания при съ-финансиране от страна на Фонда:

При инвестиране на собствени средства Фондът ще се придържа към принципите на търговска равнопоставеност и прозрачност при водене на документация за целите на отчетността,мониторинга и одитирането.

Ако Фондът възнамерява да инвестира собствени средства при условия, различни от тези, при които се инвестират предоставените от JHFB средства, е нужно да се изготви оценка от независим експерт. Същото се отнася и ако Фондът направи непарична вноска в даден Градски проект, като стойността и също трябва да бъде оценена от независим експерт.

Изисквания при съ-финансиране на ниво Градски проект:

Член 78(6) от Регламент (ЕК) 1083/2006 допуска частно или публично съ-финансиране на ниво Градски проекти чрез предоставяне на средства или под формата на непарична вноска. Съгласно Регламентите, такова частно или публично съ-финансиране е допустимо само при спазване на следните условия:

–       Фондът носи цялата отговорност за направените инвестиции, включително за последващия мониторинг на вложените средства по ОПРР;

–       Разходите, платени за сметка на такова частно или публично съ-финансиране се отчитат пред Фонда, който е отговорен за проверката на приложимостта и допустимостта на съответния разход с нуждите на Градския проект;

–       Следва да бъде осигурена документална проследимост на операциите до нивото на предоставяне на частното/публичното съ-финансиране към Градския проект.