Jessica

Подробна информация

Други изисквания

Допустими бенефициенти и разходи

Проекти могат да бъдат организирани като отделна дейност в рамките на юридическата структура на проектния инициатор или да бъдат отделени в дружество със специална инвестиционна цел (проектна компания).

В рамките на проектите, със средствата на Фонда могат да бъдат финансирани допустимите видове разходи, определени съгласно Европейските Регламенти за структурните фондове („Регламентите”).

Недопустими инвестиции; недопустими разходи

  • Създаването и разработването на допълнителни финансови инструменти, като фондове за рисков капитал, фондове за заемен капитал и гаранционни фондове;
  • Инвестиции в проекти в някой от секторите или свързани с някои от дейностите, изброени в Член 1(2) от Регламент (ЕК) 800/2008, т.е. подпомагане на експортно-ориентирани дейности към трети страни или държави-членки, по-специално: помощ, директно свързана с експортираните количества, със създаването и оперирането на експортно-ориентирани дистрибуторски мрежи или помощ за други текущи разходи, свързани с експортна дейност, както и помощ, обвързана с приоритетно използване на местни пред вносни стоки;
  • Инвестиции в сферите:  корабостроене, въгледобив, производство на синтетични влакна и стоманодобивна промишленост, риболов и земеделие;
  • Инвестиции в дейности / проекти, за които има заповед за възстановяване на средства по предоставена държавна помощ, издадена въз основа на предходни решения на ЕК, определящи тази помощ като незаконна и несъвместима с пазарните принципи на Общността;
  • По финансовия инструмент не се предоставя финансиране на предприятие в „затруднено положение“;
  • Не се предоставя финансиране за проекти, стартирали преди датата на отправяне на искане за финансиране от страна на проектния спонсор;
  • Лихви по дълг, извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали и ДДС, който подлежи на възстановяване.

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Ниската лихва върху частта от финансирането, отпуснато от Фонда, се счита за предоставяне на държавна помощ. С оглед гарантиране спазването на правилата за предоставяне на държавна помощ, за всеки проект се изисква становище от Независим експерт.