Jessica

Подробна информация

Финансови продукти, основни параметри на финансирането

В първия инвестиционен цикъл допустимите проекти се финансират като средствата по JESSICA, предоставени от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  са 1/3 от сумата на заема, а останалите 2/3 са банково финансиране, преимуществено предоставяно от Societe Generale Експресбанк АД (с универсален правоприемник Банка ДСК АД).

В настоящия цикъл на реинвестиране, Фондът предоставя 50% от заемния ресурс, а останалите 50% се предоставят от Банка ДСК АД.

Кредитирането от двата източника е проектно-ориентирано и до 70% – 80% от общите разходи по проекта, в т.ч. влизат капиталови разходи, разходи за развойна дейност, разходи за правни, проектантски, финансови и застрахователни услуги, строителни разходи (вкл. строителен резерв), разходи за оборудване, както и първоначални оборотни средства.

Средствата по кредитите се отпускат на базата на разходо-оправдателни документи, а в някои случаи, по преценка на кредиторите, след представяне на доклад за напредъка от независим строителен експерт.

Погасителните вноски по главницата започват след настъпването на датата на търговска оперативност на проекта, т.е. след изтичането на гратисния период. Сроковете и погасителните планове по кредитите ще бъдат съобразени с икономическия цикъл на съответния проект, като общият жизнен цикъл на кредита може да бъде до 2045 г.

Цената на общото финансиране по JESSICA се определена в следната комбинация:

  • финансирането от Фонда (до 50%) е в лева, при лихва значително по-ниска от пазарната, фиксирана за целия срок на кредита; без такси за управление, ангажимент и предплащане;
    • съфинансирането от „Банка ДСК“ (50%) е в евро или лева, при пазарни лихви и такси;

За обезпечение по кредитите се изискват обичайни активи, традиционно предоставяни като обезпечение по банкови заеми:

  • когато проектът е обособен в отделно дружество – активи на проектното дружество и евентуална гаранция от страна на дружеството-инвеститор;
    • в останалите случаи – активи на самия проект и/или други активи на инвеститора, приемливи за кредиторите.

Задължително условие за разглеждането на даден градски проект за финансиране от Фонда, е писмената подкрепа от страна на съответната община, потвърждаваща, че проектът е в съответствие с градските стратегии за развитие. Допълнителна информация относно етапите на разглеждане и оценка на Градските проекти, приоритетните сфери на дейност и допустимите за финансиране по JESSICA проекти, както и видовете разходи, финансови продукти и др. се съдържа в Поканата за набиране на проектни предложения на Фонда, която можете да намерите тук, както и в Инвестиционната политика на Фонда, която можете да намерите тук, публикувани в началото на инвестиционния процес през 2012г.