Jessica

Подробна информация

Финансови продукти, вид и размер на операциите

Единствено проекти с достатъчна способност за генериране на приходи ще бъдат считани за допустими. „Регионален фонд за градско развитие“ АД  разполага с общ ресурс от 36,9 млн. лв, за кредитиране на Градски проекти, който ще бъде допълнен с до 73,8 млн. лв. съ-финансиране от страна на Societe Generale Експресбанк (“СЖЕБ”).

Кредитирането от двата източника ще бъде проектно-ориентирано и предоставено под формата на проектно финансиране, оборотен капитал и мостово финансиране. Размерът на всеки индивидуален заем, отпуснат от Фонда, ще бъде ограничен до 18 млн. лв. В избрани Градски проекти Фондът може да прецени да участва и с дял от капитала, като общият размер на средствата, отпуснати под формата на дялово участие, не може да надвишава 3% от средствата, отпуснати на крайни получатели по договори за финансиране, освен ако ЕИБ не е дала изрично писмено съгласие за това.

Най-често кредитите, ще бъдат предоставяни под формата на проектно финансиране и ще покриват до 70% – 80% от общите разходи по Градския проект. В т.ч. влизат капиталови разходи, разходи за развойна дейност, разходи за правни, проектантски, финансови и застрахователни услуги, строителни разходи (вкл. строителен резерв), както и първоначални оборотни средства. Средствата по кредитите се отпускат на базата на разходо-оправдателни документи и в повечето случаи след представяне на доклад за напредъка от независим строителен експерт. Погасителните вноски по главницата  започват след настъпването на датата на търговска оперативност на Градския проект, т.е. след изтичането на гратисния период, покриващ строителния процес – обикновено между 1 и 3 години. Сроковете и погасителните планове по кредитите ще бъдат съобразени с икономическия цикъл на съответния Градски проект, като общият жизнен цикъл на кредита може да бъде до 2035 г.

Цената на общото финансиране по JESSICA ще бъде определена в следната комбинация:

  • JHFB чрез Фонда – Фиксирана лихва, определена от Фонда, съгласно приложимите регулаторни ограничения;
  • СЖЕБ, като съ-финансиращ партньор – Пазарни нива на EURIBOR / СОФИБОР + цена за хеджиране + рискова премия + такси.

Процесът за подбор на Градски проекти започва с отправяне от страна на Фонда на Покана за набиране на проектни предложения,публикувана на интернет страниците на Фонда и на Управляващия орган на ОПРР.

Поканата е предоставена и на общините на градовете, като местната администрация я публикува на интернет страниците на съответните общини.

Поканата за набиране на проектни предложения предоставя на потенциалните инвеститори необходимата информация по отношение на мерките, които могат да бъдат финансирани, допустимия обхват, бюджетните ограничения, критериите за избор на Градски проекти и т.н.

Задължително условие за разглеждането на даден градски проект за финансиране от Фонда, е писмената подкрепа от страна на съответната община, което показва, че общината е предприела необходимите мерки за представяне на конкретния проект и провеждане на публичното му обсъждане.