Фонд Север

Подробна информация

Представяне

След проведена обществена поръчка от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, през месец септември 2018 г., „Регионален фонд за градско развитие“ АД пое управлението на „Фонда за градско развитие за Северна България“ (ФГР Север).

С ФГР Север се финансират проекти, които съответстват с допустимите дейности по приоритетни оси 1 и 6 на ОПРР 2014-2020г. и имат за цел да решат проблеми на градската среда и развиват туристическия потенциал на паметниците на културата.

Допустими сфери на подкрепа по Приоритетна ос 1 са:

  • Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт;
  • Подобряване на качеството на градската среда;
  • Развитие на спортна инфраструктура;
  • Развитие на културна инфраструктура;
  • Инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие;
  • Повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития.

Допустими за финансиране по Приоритетна ос 6 са проекти за развитие на туризма и туристическия потенциал на недвижимите паметници на културата с категория национално или световно значение.

Финансираните проекти по Приоритетна ос 1 следва да бъдат осъществявани на територията на някой от 17-те най-големи градове в Северна България: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Търговище, Шумен, докато проектите по Приоритетна ос 6 могат да се реализират на територията на 14-те области в Северна България.

Към средствата от ОПРР 2014-2020г. в размер на 118.2 млн. лева, Фондът ще осигури допълнително финансиране от независими частни инвеститори, с което общата сума, която ще достигне до крайните получатели, е близо 200 млн. лева. Кредитирането от ФГР Север се извършва при преференциални ценови параметри и с матуритет достигащ 20 години, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост, които трудно биха били финансирани чрез традиционните банкови условия. От всеки проект се очаква да генерира положителни нетни парични потоци, които да осигурят редовното обслужване на кредита.

Заемите са насочени към широк кръг потенциални крайни получатели като Общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства и физически лица.

Допълнителна информация можете да откриете в Поканата за представяне на проектни предложения и Принципите за управление на Фонда.