Фонд Север

Подробна информация

Основни изисквания към проектите

 • Съответствие с целите и допустимите дейности по ПО 1 и ПО 6 на ОПРР;
 • Значимост по отношение на социално, естетическо и икономическо въздействие;
 • Съответствие с общинските, секторните и национални стратегическите документи;
 • Принос при постигане на целевите индикатори на ОПРР;
 • Степен на проектна готовност;
 • Потенциал за генериране на приходи;
 • Съответствие с целите на Инвестиционната политика на Фонда;
 • Обществена подкрепа и съответствие с градския дух;
 • Цялостна устойчивост и икономическа жизнеспособност;
 • Мотивиран и компетентен спонсор и управленски екип на проекта;
 • Допустимост съгласно двата приложими режима на Държавна помощ: