Проект „Археологически комплекс „Состра“ – реставрация, експониране и социализация на Римски кастел и Римска крайпътна станция – І етап“

Финансов инструмент Фонд Север - Културно наследство

Етап Прекратен проект

9 юли 2020

 Поради широкия спектър от исторически и природни забележителности, община Троян би могла да привлече вниманието на всеки турист. Територията е рядко съчетание между динамична многовековна история, удивителна природа и съхранени традиции. Сред това културно разнообразие, безспорно и значимо място се отрежда на епохите на Античността и Средновековието. На едва 14 км. от град Троян археологическите проучвания разкриват сложни комплексни структури от римско време, обединени под името Состра.

През днешната община Троян преминава стратегически важният римски път Via Traiana Balkanica, който прекосява естествената преграда на Стара планина през Троянския проход, свързвайки древния римски град Philippopolis (днешен Пловдив) в провинция Тракия с две основни отклонения на границата на Долен Дунав: Ulpia Oescus (днешен Гиген) и Novae (днешен Свищов) в провинция Мизия. С цел защита  е изграденакрепостта Состра, а с цел обслужване на римските легиони: крайпътната станция.

Теренните проучвания разкриват разнообразие от предмети, свидетелстващи за значимостта на мястото: монети, каменни надписи, съдове и т.н. Началото на изграждането на античната крепост „Состра“ специалистите датират, че е поставено в средата на ІІ в. по времето на римския император Антонин Пий. До средата на ІІІ в. крепостта се развива бързо благодарение на разположението си до военния път. Крепостта е функционирала от средата на ІІ в., била е разрушавана и преизграждана след готски набези в средата на ІІІ и края на ІV в. В по-късен период губи отбранителните си функции и постепенно се превръща в цивилно средище. Римската пътна станция, която е разположена близо до крепостта Состра, обхваща площ от 500 квадратни метра, а стените й са запазени до височина 2 метра. Целта на пътните римски станции е била да подсигурят подслон и почивка на легионите, които ежедневно изминавали 30 км маршрут с тежко бойно и помощно оборудване. Станцията край Состра археолозите неслучайно наричат „луксозна“. Сред останките са открити студен и топъл басейн (с древно римско подово отопление), както и други помещения, свързани с основните функции на станцията.

Сравнен с други римски забележителности в околностите, кастелът с крайпътната станция и ситуираните наблизо викуси от ІІІ-ІV в. е най-значимият обект от античното поселение от ІІ-V в. н. е. по долината на р. Осъм. През 1967 г. археологическият паметник Состра придобива статут национално значение.

Настоящото състояние на двата обекта Состра (крепостта и станцията) е незадоволително. Необходими са мерки по реставрация и защита, както и не по-малко важните действия, свързани със социализация на обекта и превръщането му в интересно, живо и предпочитано място за посетителите. Основен проблем, свързан със Состра, е, че римският кастел и римският път са пресечени от ж.п. линията Троян-Ловеч. Днес зидовете на крепостта са обрасли с храсти и неголеми дървесни видове, чиято коренова система е допълнителна заплаха за състоянието на обекта. Римската крайпътна станция е открита сравнително скоро (през 2014 г.). За откритите 12 помещения е необходимо да се вземат консервационно-реставрационни мерки.

Проектът на община Троян „Археологически комплекс „Состра“ – реставрация, експониране и социализация на Римски кастел и Римска крайпътна станция – І етап“ е с бюджет с обща стойност 2 576 432 лв. (с ДДС), от които около 2 млн. лв. са с грантово финансиране, а 450 хил. лв. са заем под формата на финансов инструмент.

Проектът предвижда следните основни дейности:

 • Консервация, реставрация и социализация на римския кастел Состра, римския път и крайпътната станция.
 • Изграждане на посетителски център. Създаване на добра експозиционна среда е част от проекта, който предвижда възстановяване и експониране на ценни артефакти. Експозиционната среда ще се обогати и експонирането както на стената, така и на римския път ще бъде атрактивно, многопластово и пълноценно.
 • Изграждане на паркинг и пътна връзка между двата археологически обекта. Основна ценност е експонирането на градоустройствената структура на комплекса и начина на антично съобщаване между отделните паметници. Затова е необходимо изграждане на безопасна пътна връзка между двата обекта от античната крепост, като елемент от допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им.
 • Обезпечаване на туристическото пътуване от град Троян. За свързване на град Троян с обект „Состра“ се предвижда закупуването на 2 микробуса (8+1) места.
 • Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване. Специализираното оборудване е свързано с експониране на културно – историческото наследство и постигане висока степен на удовлетвореност от туристическото преживяване в резултат на внедряване на иновативни технологии.
 • Изграждане на нова информационна система. Съществуващата сигналетика представлява система от разнородни като материал, колорит и начин на експониране информационни табла и табели към отделните обекти, които не са подчинени на обща концепция за експониране на комплекса.
 • Маркетинг, реклама и популяризиране на туристическия обект. Обектът не е част от контролиран туристически поток в Троян – утвърдена и развиваща се туристическа дестинация. Наличието на много туристически обекти дава възможност за формиране на общ културен продукт, който ще се допълни туристическото предлагане.

Очаквани резултати:

 • Консервация и физическа защита на разкритите до момента археологически структури.
 • Популяризация на района: Подобряване конкурентоспособността на културния туризъм чрез развитие на нова туристическа атракция в община Троян.
 • Повишаване на културния и икономически статус на мястото.
 • Разкриване на възможности за самофинансиране на поддръжката му и генериране на средства за бъдещи проучвания, консервационно- реставрационни и благоустройствени дейности.
 • Осигуряване на заетост на местни специалисти и обслужващ персонал и др.
 • Основната цел на проекта е чрез последователни, интелигентни и съгласувани действия община Троян да разкрие потенциала си на предпочитана туристическа дестинация. Мерките по защита, реставрация и социализация на комплекса Состра целят да допълнят големия разказ на територията, акцентирайки върху значимостта на римските обекти и тяхната история като се представят по интересен, автентичен и достъпен начин.