Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 9 000 000 лева

Инвеститор Сиенит

Етап Прекратен проект

23 октомври 2017

За поддържане на нарастващия инвеститорски интерес към Пловдив и региона, частният и публичен интерес трябва да насочат внимание към осигуряването на достатъчен брой работна ръка и качество на живот, което да привлече и задържи хората в региона.

Проектът включва изграждането на жилищна сграда в кв. Тракия с разгърната застроена площ от близо 14 хил. кв.м., която да включва жилищни площи, които работодателите да наемат за нуждите на своя персонал, обучителен център за квалификация на кадри, търговски обекти и детски център, предлагащ целодневна грижа.

Инвестицията е пряко насочена към стимулиране на устойчивата трудова мобилност и осигуряване достъп до работни места в индустриалните зони на област Пловдив.

Преговорите с инвеститорите бяха прекратени след получаване на становище от Управляващия орган, че инвестицията е недопустима по Оперативна ос 1 на ОПРР 2007 – 2013.