234 млн. евро за проекти по JESSICA за България

13 януари 2014

Нараства ролята на финансовия инженеринг, към който през следващия програмен период 2014 – 2020 г. ще бъдат насочени много повече ресурси. Това ще даде възможност за привличане на повече средства от частни инвеститори.

„Комбинирането на грантове с финансов инженеринг и намаляването на националното съфинансиране са новите европейски приоритети.“ Това заяви Еудженио Леанца, ръководител на отдел за инициативата JESSICA и инвестиционни фондове в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)  след третото издание на дискусионния форум City Talk на 21 ноември в София.

„234 млн. евро да бъдат предложени за финансиране чрез финансовия инструмент JESSICA в проекта на новата оперативна програма „Региони в растеж“  за България. Това е 8-9 пъти увеличение спрямо отделения ресурс по досега действащата програма „Регионално развитие““, каза Леанца.

Средствата, заделени за финансови инструменти по ОПРР 2014 – 2020:

  • Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради – 55 млн. евро
  • Подобряване на градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие – 36.2 млн. евро
  • Спортна инфраструктура – 41.3 млн. евро
  • Културна инфраструктура – 27.5 млн. евро
  • Интегриран градски транспорт – 18.5 млн. евро

* Приоритетна ос 5 „Регионален туризъм“

– за развитие на културното и природното наследство от национално и световно значение – 55 млн. евро

Опитът от Европейския съюз

258 млн. евро са средствата по JESSICA в Гърция, управлявани чрез пет фонда за градско развитие. До момента са изпратени 70 предложения на стойност 600 млн. евро. Вече са одобрени и подписани договорите за финансиране на първите четири проекта на о. Крит на обща стойност 12 млн. евро, от които 7 млн. евро финансиране по европейския инструмент, изтъкна Апостолос Пападопулос от Grant Thornton, участник в един от фондовете за градско развитие. Сред трудностите в работата бяха изтъкнати липсата на готовност на проектите, особено подаваните от публични партньори, и осигуряване на съфинансирането от страна на частните участници. Сравнителните оценки сочат, че Португалия е пример в усвояването на средствата по JESSICA, където са привлечени пет пъти повече средства от частния сектор в сравнение с вложените. Общо 45 фонда по JESSICA оперират в момента в страните от Европейския съюз.

Някои препоръки за България

Липса на достатъчно зрели градски проекти с висок обществен ефект, неработещ закон за публично-частно партньорство, териториална ограниченост от ИПГВР, времева ограниченост за инвестиране: 80% от средствата до 31 декември 2014 г., 100% до 30 юни 2015 г. – това са някои от проблемите, които очертаха ръководителите на двата фонда по инструмента JESSICA в България – Надя Данкинова и Мартин Заимов. Техните предложения за подобрение на работата включват възможности за по-малки проекти, разширяване на обхвата на финансовите инструменти по отношение на всички тематични цели на оперативните програми, засилване ролята на предварителната оценка при разработването на финансовите инструменти през новия програмен период.