Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Етап Прекратен проект

4 август 2014

Проектът е за изграждане на крематориум в Пловдив на бул. ’’Рогошко шосе’’ върху частен терен. Според плана, капацитетът на крематориума ще е 1500-2000 кремации годишно.

Преговорите с инвеститорите бяха прекратени след получаване на становище от Управляващия орган, че инвестицията е недопустима по Оперативна ос 1 на ОПРР 2007 – 2013.