Финансов инструмент JESSICA - Градски проекти

Стойност на проекта 7 млн. евро

Инвеститор Община Пловдив

Етап Прекратен проект

1 април 2013

Пловдив е лидер в практикуването на гребни дисциплини в България, което се дължи на прекрасния гребен канал на р. Марица, построен през 80-те години на миналия век. Каналът е с дължина 2 200 м., широк е 120 м. и е дълбок 3 м., което го прави най-големият на Балканите. С изграждането на втори, допълнителен гребен канал ще се изпълнят техническите изисквания на Международната федерация по гребане (ФИСА) за провеждане на световни първенства по гребане.

Предвидената територия за изграждане на канала засяга територия от Европейската мрежа НАТУРА 2000 с площ около 10 ха. Тази територия е част от бивша заливна тераса на река Марица. В следствие на построяване на защитна дига на река Марица в средата на миналия век, драстично се променя хидрологичният режим на почвата, в резултат на което бившите естествени горски съобщества и защитената зона като цяло деградират в значителна степен.

Въпреки деградацията на територията, нормативната база (Закон за биологичното разнообразие) въвежда ограничение на инвестициите и строителството в защитените зони. Проектът на Община Пловдив предлага решение на този проблем в посока въвеждане на компенсаторни и смекчаващи мерки на допълнителна територия от 100 ха, които да гарантират опазване на защитената зона.

Компенсацията по същество ще се изразява във възстановяване на застрашени хабитати и ще се реализира посредством екологично възстановяване на горски и езерни местообитания, и ефективно управление на водната екосистема.

Реализацията на проекта ще доведе и до цялостно облагородяване на зоните около гребния канал и създаването на условия за масов спорт и активен отдих на жителите и посетителите на града, и като цяло ще има силно благоприятно въздействие върху спортния, социален и икономически облик на Пловдив.