Jessica

Подробна информация

Стратегически документи

Допустимите Градски проекти трябва да бъдат в съответствие с:

  • Общите и подробните устройствени планове на Градовете (съгласно Закона за устройство на територията и Закона за регионалното развитие);
  • Общинските планове за развитие (съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация) и други приложими планове, стратегии и програми на местно и регионално ниво;
  • Интегрирани планове (в съответствие с Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) – през 2011 г. градските власти, в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, започнаха разработването на такива планове, които бяха одобрени от Министерството и влязоха в сила в края на 2013 г.