Jessica

Подробна информация

Основни изисквания към Градските проекти

(!)NB Несъществуващи връзки в края на страницата

  • Съответствие с целите и обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013;
  • Местоположение в строителните граници на шестте града и съответствие с приоритетите и стратегическите планове за развитие на съответната община и с устройствените й планове, а в последствие, след тяхното изготвяне, и с Интегрираните планове за устойчиво градско възстановяване и развитие (”Интегрирани планове”);
  • Измерим социален ефект и широка обществена подкрепа;
  • Потенциал за реализиране на приходи и цялостна жизнеспособност;
  • Мотивиран и компетентен лидер на проекта;
  • Съответствие с изискванията за предоставяне на държавна помощ, съгласно приложимите разпоредби на българското законодателство и законодателството на Европейския Съюз.

Проектните предложения се разглеждат по реда на постъпването им, до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс.

Взаимоотношенията на Фонда с инициаторите и собствениците на Градски проекти минават през четири етапа. Първите три  етапа обхващат процеса на развитие на проектите – от идейната фаза до детайлното им разработване и постигане на пълна проектна готовност.

„Регионален фонд за градско развитие“ АД участва в процеса на проектно съзряване, чрез оценка и анализ на поетапно предоставяната информация, както и чрез формулиране и инкорпориране на изискванията на Фонда към вида и естеството на предоставяната информация и на спецификата на всеки отделен Градски проект.

По време на четвъртия етап се прави обобщен анализ и оценка, както и се взима инвестиционно решение по отношение  на финансирането.

Допълнителна информация относно етапите на разглеждане и оценка на Градските проекти, приоритетните сфери на дейност и допустимите за финансиране по JESSICA проекти, както и видовете разходи, финансови продукти и др. се съдържа в Поканата за набиране на проектни предложения на Фонда, която можете да намерите тук, както и в Инвестиционната политика на Фонда, която можете да намерите тук.