Jessica

Подробна информация

Нормативна уредба

(!)NB Всички връзки тук са били към демо-страницата на Стеник

Регламенти на ЕС:

 • Регламент № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд;
 • Регламент № 1080/2006 от 5 юли 2006 г. за Европейския Фонд за регионално развитие;
 • Регламент № 1828/2006 от 8 декември 2006 г., разясняващ правилата за изпълнение на Регламент № 1083/2006 и Регламент № 1080/2006.

Българско законодателство:

 • Закон за регионалното развитие;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Закон за публично-частното партньорство;
 • Закон за държавните помощи;
 • Постановление №62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за финансова рамка 2007 – 2012 г.;
 • Постановление №245 на МС от 09.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.

Друга приложима уредба:

 • Оперативна програма (ОП) “Регионално развитие” 2007-2013, септември 2007 г.;
 • Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност по ОП „Регионално развитие”.