Jessica

Подробна информация

Критерии за избор на Градски проекти

Съответствие с целите на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР)

Тъй като финансовите ресурси, насочени към Фонда са предоставени от ОПРР, от основно значение е всички Градски проекти да съответстват на целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР.

Постигане на количествените резултати, предвидени в ОПРР

С оглед на постигането на заложените в ОПРР резултати, Фондът ще се фокусира върху Градски проекти, които водят до изпълнение на целевите стойности по Приоритетна ос 1 от ОПРР – брой проекти, водещи до подобряване на физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска, брой на здравните, образователни и културни обекти и обекти, предоставящи социални услуги, на които е били извършена рехабилитация и подобрения; и брой на обновените и рехабилитирани индустриални зони.

Съответствие с целите на Фонда и други стратегически документи

От ключово значение е финансираните Градски проекти да допринасят за постигането на специфичните и общите цели на Фонда и да съответстват на неговите приоритети.

Да бъде част от Интегриран план / Общински план за развитие и други местни стратегии

Съгласно разпоредбите на ОПРР и взимайки в предвид, че това е едно от основните изисквания на инструмента JESSICA, от важно значение е дейностите по проекта да бъдат предвидени в устройственото планиране, а именно в Общ устройствен план, Общински план за развитие и/или Регионални планове за развитие.

Степен на проектна готовност

Фондът разглежда с предимство проекти с готови предпроектни проучвания и работни проекти, икономическа обосновка и финансов модел. Този подход е обуславен от сравнително ограниченото време, с което Фондът разполага за инвестиране на предоставените му средства в одобрени за финансиране Градски проекти.

Способност за генериране на приходи

За финансиране ще бъдат избирани само Градски проекти, които могат да генерират достатъчно приходи, за възстановяване на вложените в тях средства от страна на Фонда. В допълнение, проектите трябва да могат да осигуряват и определена възвръщаемост на вложените от Фонда средства, за сметка на която да бъдат финансирани следващи Градски проекти.

Финансови критерии

При анализа на Градските проекти ще се използват следните основни финансови критерии – вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на собствения капитал, вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на дълговия капитал, коефициент за покритие на обслужване на дълга (DSCR), съотношение „дълг / собствен капитал”, съотношение „дълг / печалба преди лихви, данъци и амортизации” и др.

Рентабилност

Прогнозната рентабилност на допустимите Градски проекти, без подкрепа от страна на Фонда, следва да е по-ниска от нормално изискуемата от пазара при сходни проекти, така че при обичайните форми и условия на финансиране те не би следвало да бъдат реализирани.