Jessica

Подробна информация

Как да работим заедно

„Регионален фонд за градско развитие“ АД финансира проектни предложения по инициативата JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).

Фондът разполага с общ ресурс в размер на 110.7 млн. лева, в т.ч. 36.9 млн. лева по силата на сключено с Европейската инвестиционна банка Оперативно споразумение, и 73.8 млн. лева съфинансиране от мажоритарния акционер Societe Generale Експресбанк АД („СЖЕБ”).

Финансирането се предоставя под формата на нисколихвени заеми със срок до 2035 г. на частни инвеститори, общини и публично-частни партньорства за проекти за устойчиво градско развитие в градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

Фондът инвестира в проекти, които ще подобрят живота, образа и устойчивостта на шестте големи български града.

Едно от важните изисквания е проектите да генерират приходи, които да върнат вложените пари и те отново да бъдат използвани за други проекти. Кредитирането се предоставя под формата най-често на проектно финансиране, но също така на оборотен капитал и мостово финансиране.

Инициатива JESSICA е насочена към проекти с по-ниска норма на възвращаемост, но със значим социален ефект. Фондът разглежда с предимство проекти с готови предпроектни проучвания и работни проекти, икономическа обосновка и финансов модел.

Крайният срок за инвестиране на средствата на фонда в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2025 г. Срокът на кредитите не може да надхвърля 2035 г.