Jessica

Подробна информация

Индикативни етапи на процеса по разглеждане и решение за финансиране на Градски проекти

Първи етап:Първи етап:

На основата на отправената Покана за набиране на проектни предложения, „Регионален фонд за градско развитие“ АД установява контакт с потенциалните инвеститори. Те трябва да предоставят на Фонда кратка информация, описваща градския проект, включваща, но не ограничена до следното: :

 • Кратък информационен меморандум с описание и визуализация на предложените подобрения;
 • Очаквани източници на финансиране на проекта и тяхното използване;
 • Базов финансов модел;
 • Представяне на инициаторите / спонсорите на проекта;
 • Снимки на мястото / визуализация на Градския проект.

Разглеждането на Градските проекти от страна на Фонда ще бъде по реда на тяхното постъпване.

При положителна първоначална оценка на Градския проект, представители на Фонда ще се срещнат с инициаторите / спонсорите, а на интернет страницата на Фонда ще бъде публикувана кратка информация за проекта. В обратния случай също ще бъде осъществена своевременна обратна връзка с инициаторите / спонсорите.

Втори етап:

Фондът следва да получи допълнителна информация по Градския проект включваща, но не ограничена до следното:

 • Подробни данни за Градския проект;
 • Функционален финансов модел, с обосновка на основни допускания, на които е базиран;
 • Представяне на инициаторите / спонсорите;
 • Карта на мобилността в района;
 • Времева рамка на Градския проект;
 • Подробна информация относно вече поетите или обсъждани бъдещи ангажименти и подкрепа на съответната община;
 • Писмо от общината за съответствие на проекта с Интегрирания план, доколкото това е приложимо;
 • Предвидени подобрения на физическата градска среда – архитектурни проекти;
 • Анализи и доклади от външни експерти, при необходимост.

При разглеждането на Градски проект, „Регионален фонд за градско развитие“ АД извършва проверка за формалното спазване на разпоредбите на действащото законодателство по отношение на необходими разрешителни, концесиионни, лицензионни и др. режими, процедурите, съгласно Закона за обществените поръчки, както и на изискванията на Интегрирания план, когато такива са приложими.

При положителeн резултат от анализа на представената по проекта информация, фондът ще изготви индикативна оферта за финансиране.

Трети етап:

Проектните инициатори / спонсори изготвят и представят на „Регионален фонд за градско развитие“ АД подробен бизнес план, съдържащ, но не ограничен до следната информация:

 • Правна форма на Градския проект;
 • Инвестиционен бюджет;
 • Пазарно проучване (търсене, предлагане, цени, конкуренция);
 • Прогнозни приходи, разходи, баланс и паричен поток;
 • Подробно описание на присъщите рискове;
 • Организационна структура;
 • Приложими предпроектни проучвания относно, но не ограничени до:
 1. Въздействието на Градския проект върху околната среда;
 2. Възможни решения за мобилността;
 3. Строително-инженерингово проучване;
 4. Задания за външна и вътрешна архитектура;
 5. Въпросник за проучване на общественото мнение.

При възможност, Фондът съдейства на проектните инициатори / спонсори с образци на информационен меморандум, указания за допустимите разходи, източници и начин на използване на средствата по финансирането, финансов модел, задачи и обхват на евентулно необходими технически, правни, социални, екологични и други анализи и становища от външни експерти. В случая се предоставят образци от обичайната кредитна практика на СЖЕБ, приспособена към спецификите на дейността на Фонда.

Четвърти етап:

Оценка на Градски проекти и инвестиционно решение:

„Регионален фонд за градско развитие“ АД оценява Градските проекти съгласно критерии и процедури, които са в съответствие с международните практики за управление на инвестиции и за кредитна дейност и с вътрешните правила и политики на Фонда, както и с приложимите външни регулации (като тези, касаещи държавната помощ), до степента до която те са приложими. Фондът се стреми към оптимален изход от направените инвестиции в Градски проекти след изтичане на уговорените срокове, или/ и преди това – по негова надлежна преценка.

Фондът поема риск по отношение на Градските проекти и неговите инвестиции ще се изплащат с обслужването на дълга от страна на кредитополучателите, или с реализираната възвръщаемост при изхода от направените дялови инвестиции. По тези причини, Фондът ще инвестира единствено в Градски проекти, които са технически и, благодарение на финансирането от Фонда, икономически жизнеспособни.

При всички форми на инвестиране, Фондът ще оценява бизнес переспективите на Градския проект, използвайки, но не само, методът на Дисконтираните парични потоци (DCF) и на Покритието за обслужване на дълга (DSCR). Фондът ще оценява инвестиционните разходи, както и оперативните приходи и разходи в хода на съществуване на проекта, за да може да определи:

(i)икономическата възвръщаемост на инвестицията, чрез изчисляване на нетната настояща финансова стойност на проекта (NPV) и на вътрешната норма на финансова възвръщаемост (IRR) и (ii) капацитета за обслужване на дълга, измерен с DSCR коефициента.

Следвайки стандартната практика за оценка на инвестиции, ще се разглеждат прогнозни парични потоци за определен период от време, най-често за срока на инвестицията, направена от Фонда, освен ако специфични особености на проекта не изискват разглеждането на парични потоци за по-дълъг период.

Допълнителен анализ ще бъде направен на общата жизнеспособност на проекта, техническите му характеристики и всички свързани рискове, включително, но не ограничени до бизнес, структурен, пазарен, строителен, социален, екологичен, правен и административен риск.

Специално внимание ще бъде обърнато на социалния, икономически и екологичен ефект от реализацията на Градските проекти. По тази причина ще се извършва и предварителна оценка на социалното им въздействие. Чрез използване на някой от инструментите за оценка на програми или бизнес практики (като Анализ разходи-ползи или Норма на социална възвръщаемост на инвестициите) Фондът ще търси да дефинира, доколкото е възможно, специфичните за даден Градски проект индикатори за постигнати резултати и за общия ефект от реализацията му.

Оценката на социалното въздействие на Градския проект се състои от три основни стъпки:

 1. Дефиниране на конкретните социални задачи пред даден Градски проект, което стои в сърцевината на постигането на желаните социални резултати;
 2. Количествено измерване на резултатите, чрез дефиниране на трите най-важни индикатора, пряко свързани с постигането на желаните резултати, и които могат да бъдат измерени в хода на обичайната дейност;
 3. Остойностяване на социалния ефект, който Градският проект цели да постигне в следващите 10 – 20 години

Зависимостта „влагане на ресурс – постигане на ефект” обичайно изисква „инвестирането” на финансов, човешки и друг ресурс, необходими за осъществяване на дадена дейност, получаването на измерими конкретни резултати от нея, както и на по-широкобхватен ефект или промяна по отношение на социалните, екологичните или икономическите проблеми, с които ще се занимава Градския проект.

Фондът ще сравнява прогнозните данни, предоставени от инициаторите на даден проект, със съществуващи съпоставими или обобщени статистически данни (доколкото такива са налични и достъпни), за да може да прецени дали предварителната оценка на социално въздействие е направена коректно.

След приключване на всички необходими анализи, Фондът ще вземе решение за финансиране.