Проект „Археологически комплекс „Состра“ – реставрация, експониране и социализация на Римски кастел и Римска крайпътна станция – І етап“

     Поради широкия спектър от исторически и природни забележителности, община Троян би могла да привлече вниманието на всеки турист. Територията е рядко съчетание между динамична многовековна история, удивителна природа и съхранени традиции. Сред това културно разнообразие, безспорно и значимо място се отрежда на епохите на Античността и Средновековието. На едва 14 км. от град Троян археологическите проучвания разкриват сложни комплексни структури от римско време, обединени под името Состра.

Sostra 3

     През днешната община Троян преминава стратегически важният римски път Via Traiana Balkanica, който прекосява естествената преграда на Стара планина през Троянския проход, свързвайки древния римски град Philippopolis (днешен Пловдив) в провинция Тракия с две основни отклонения на границата на Долен Дунав: Ulpia Oescus (днешен Гиген) и Novae (днешен Свищов) в провинция Мизия. С цел защита  е изграденакрепостта Состра, а с цел обслужване на римските легиони: крайпътната станция.

Sostra 1Sostra 2
Теренните проучвания разкриват разнообразие от предмети, свидетелстващи за значимостта на мястото: монети, каменни надписи, съдове и т.н. Началото на изграждането на античната крепост „Состра“ специалистите датират, че е поставено в средата на ІІ в. по времето на римския император Антонин Пий. До средата на ІІІ в. крепостта се развива бързо благодарение на разположението си до военния път. Крепостта е функционирала от средата на ІІ в., била е разрушавана и преизграждана след готски набези в средата на ІІІ и края на ІV в. В по-късен период губи отбранителните си функции и постепенно се превръща в цивилно средище. Римската пътна станция, която е разположена близо до крепостта Состра, обхваща площ от 500 квадратни метра, а стените й са запазени до височина 2 метра. Целта на пътните римски станции е била да подсигурят подслон и почивка на легионите, които ежедневно изминавали 30 км маршрут с тежко бойно и помощно оборудване. Станцията край Состра археолозите неслучайно наричат „луксозна“. Сред останките са открити студен и топъл басейн (с древно римско подово отопление), както и други помещения, свързани с основните функции на станцията.

     Сравнен с други римски забележителности в околностите, кастелът с крайпътната станция и ситуираните наблизо викуси от ІІІ-ІV в. е най-значимият обект от античното поселение от ІІ-V в. н. е. по долината на р. Осъм. През 1967 г. археологическият паметник Состра придобива статут национално значение.

     Настоящото състояние на двата обекта Состра (крепостта и станцията) е незадоволително. Необходими са мерки по реставрация и защита, както и не по-малко важните действия, свързани със социализация на обекта и превръщането му в интересно, живо и предпочитано място за посетителите. Основен проблем, свързан със Состра, е, че римският кастел и римският път са пресечени от ж.п. линията Троян-Ловеч. Днес зидовете на крепостта са обрасли с храсти и неголеми дървесни видове, чиято коренова система е допълнителна заплаха за състоянието на обекта. Римската крайпътна станция е открита сравнително скоро (през 2014 г.). За откритите 12 помещения е необходимо да се вземат консервационно-реставрационни мерки.

     Проектът на община Троян „Археологически комплекс „Состра“ – реставрация, експониране и социализация на Римски кастел и Римска крайпътна станция – І етап“ е с бюджет с обща стойност 2 576 432 лв. (с ДДС), от които около 2 млн. лв. са с грантово финансиране, а 450 хил. лв. са заем под формата на финансов инструмент.

Проектът предвижда следните основни дейности:

 • Консервация, реставрация и социализация на римския кастел Состра, римския път и крайпътната станция.
 • Изграждане на посетителски център. Създаване на добра експозиционна среда е част от проекта, който предвижда възстановяване и експониране на ценни артефакти. Експозиционната среда ще се обогати и експонирането както на стената, така и на римския път ще бъде атрактивно, многопластово и пълноценно.
 • Изграждане на паркинг и пътна връзка между двата археологически обекта.  Основна ценност е експонирането на градоустройствената структура на комплекса и начина на антично съобщаване между отделните паметници. Затова е необходимо изграждане на безопасна пътна връзка между двата обекта от античната крепост, като елемент от допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им.
 • Обезпечаване на туристическото пътуване от град Троян. За свързване на град Троян с обект „Состра“ се предвижда закупуването на 2 микробуса (8+1) места.
 • Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване. Специализираното оборудване е свързано с експониране на културно – историческото наследство и постигане висока степен на удовлетвореност от туристическото преживяване в резултат на внедряване на иновативни технологии.
 • Изграждане на нова информационна система. Съществуващата сигналетика представлява система от разнородни като материал, колорит и начин на експониране информационни табла и табели към отделните обекти, които не са подчинени на обща концепция за експониране на комплекса.
 • Маркетинг, реклама и популяризиране на туристическия обект. Обектът не е част от контролиран туристически поток в Троян – утвърдена и развиваща се туристическа дестинация. Наличието на много туристически обекти дава възможност за формиране на общ културен продукт, който ще се допълни туристическото предлагане.

Очаквани резултати: 

 • Консервация и физическа защита на разкритите до момента археологически структури.
 • Популяризация на района: Подобряване конкурентоспособността на културния туризъм чрез развитие на нова туристическа атракция в община Троян.
 • Повишаване на културния и икономически статус на мястото.
 • Разкриване на възможности за самофинансиране на поддръжката му и генериране на средства за бъдещи проучвания, консервационно- реставрационни и благоустройствени дейности.
 • Осигуряване на заетост на местни специалисти и обслужващ персонал и др.

Основната цел на проекта е чрез  последователни, интелигентни и съгласувани действия община Троян да разкрие потенциала си на  предпочитана туристическа дестинация. Мерките по защита, реставрация и социализация на комплекса Состра целят да допълнят големия разказ на територията, акцентирайки върху значимостта на римските обекти и тяхната история като се представят по интересен, автентичен и достъпен начин.