„Съживяване“ на сградите на бившата школа за запасни офицери в Плевен

Кадър отвън на Школата за запасни офицери, Плевен

Кадър отвън на Школата за запасни офицери, Плевен

Основната идея на проекта е да бъде трансформирана част от сградите на Школата за запасни офицери в мултиинституционален кампус, където няколко български университета да развият модерен образователен център с пансион към него. Школата за запасни офицери е разположена в Плевен от 1961 до нейното затваряне през 2008 година. Проектът ще се развие на терен от 68 дка., част от територията на школата, както и в три от изоставените сгради с обща застроена площ от 10 213 кв. м.

Фокусът на проекта е върху развитието на нов, международно признат научно-изследователски център с акцент върху медицинските науки, както и върху подобряването на социалната и бизнес среда в Плевен и района.

Етап Идея

Потенциален инвеститор Публично-частно партньорство

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.1: „Социална инфраструктура” и Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”