Рехабилитация на канала в езеро „Вая“

Photo by Evgeni Dinov, Lake Bourgas

Бургаско езеро; снимка: Евгени Динев

Езерото Вая, намиращо се на територията на Бургас, е познато като най-голямото естествено езеро в България, известно с богатото си биоразнообразие и защитените зони. Езерото притежава огромен потенциал за различни видове рекреационни и спортни дейности, като: гребане, наблюдение на редки видове птици, риболов и много други.

В момента брегът на Вая е недоразвит и се нуждае от пълна рехабилитация. Проектът има за цел да повиши привлекателността на езерото чрез създаване на екологично безвредни съоръжения за спорт, забавление и рекреация.

До момента проектната идея не е намерила реализация.

Етап Идея

Потенциален инвеститор Публично – частно партньорство

Приоритетна ос 1 на ОПРР Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”