Основни изисквания към Градските проекти

Проектните предложения се разглеждат по реда на постъпването им, до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс.

Взаимоотношенията на Фонда с инициаторите и собствениците на Градски проекти минават през четири етапа. Първите три  етапа обхващат процеса на развитие на проектите – от идейната фаза до детайлното им разработване и постигане на пълна проектна готовност.

„Регионален фонд за градско развитие“ АД участва в процеса на проектно съзряване, чрез оценка и анализ на поетапно предоставяната информация, както и чрез формулиране и инкорпориране на изискванията на Фонда към вида и естеството на предоставяната информация и на спецификата на всеки отделен Градски проект.

По време на четвъртия етап се прави обобщен анализ и оценка, както и се взима инвестиционно решение по отношение  на финансирането.

Допълнителна информация относно етапите на разглеждане и оценка на Градските проекти, приоритетните сфери на дейност и допустимите за финансиране по JESSICA проекти, както и видовете разходи, финансови продукти и др. се съдържа в Поканата за набиране на проектни предложения на Фонда, която можете да намерите тук, както и в Инвестиционната политика на Фонда, която можете да намерите тук.