Нормативна уредба

Регламенти на ЕС:

Българско законодателство:

Друга приложима уредба: